Par studiju kursu apguvi

 Distances līgums (turpmāk – Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp SIA “Biznesa vadības koledža”, reģ.nr. LV40003923111, reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā ar nr. 3334802338, akreditācijas lapas reģ.nr. 054, juridiskā adrese Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 (turpmāk – BVK) un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Kursa klausītājs), kas BVK kursu mājaslapā www.online-kursi.lv iegādājas kādu no BVK piedāvātājiem studiju kursiem (turpmāk – Kursi).

Kursa klausītājs, iegādājoties Kursu, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

 1. BVK apņemas nodrošināt Kursa klausītājam iespēju apgūt izvēlēto Kursu atbilstoši Kursa prasībām, bet Kursa klausītājs apņemas izpildīt izvēlētā Kursa prasības, šī Līguma noteikumus, ievērot BVK iekšējos normatīvos aktus par Kursu apguvi, kā arī samaksāt maksu par Kursu.
 2. Informācija par izvēlēto Kursu (Kursa nosaukums, saturs, iegūstamo kredītpunktu skaits, kā arī cena un tajā iekļautie pakalpojumi atbilstoši izvēlētajai pakai) ir pieejama mājaslapā online-kursi.lv, Kursa klausītājs apliecina, ka pirkuma izdarīšanas brīdī ir iepazinies ar minēto informāciju, piekrīt Kursa prasībām un izvēlētās Kursa pakas cenai.
 3. Kursa klausītājs veic maksājumu par Kursa apguvi pirkuma brīdī mājaslapā online-kursi.lv vai ar pārskaitījumu BVK norādītajā bankas kontā un termiņā pirms kursa apguves. Kursa klausītājs saņem piekļuvi Kursam pēc maksājuma veikšanas.
 4. Viena Kursa apguves laiks ir no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem no brīža, kad Kursa klausītājam tiek nosūtīta piekļuve Kursam
 5. Pēc sekmīgas iegādātā Kursa apguves un pārbaudījumu nokārtošanas, kā arī Līguma saistību izpildes BVK izsniedz Kursa klausītājam apliecību par Kursa apguvi.
 6. Ja Kursa klausītājs nav sekmīgi izpildījis Kursa apguves prasības, Kursa klausītājs apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar Kursa pagarinātas apguves nodrošinājumu, t.sk. maksu par atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu, un apmaksāt tos saskaņā ar BVK noteiktajām maksas pakalpojumu cenām (pieejamas Kursu mājaslapā). Maksājumi jāveic līdz papildu pakalpojuma saņemšanai.
 7. Ja Kursa klausītājs pārtrauc Kursa apguvi, samaksātā maksa netiek atmaksāta, izņemot gadījumus, ja Kursa apguve kļuvusi neiespējama BVK vainas dēļ.
 8. Kursa klausītājs piekrīt, ka BVK normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic Kursa klausītāja personas datu apstrādi. BVK apstrādā Kursa klausītāja personas datus BVK informācijas sistēmās studiju procesa nodrošināšanas, administratīvajām un pētniecības vajadzībām. Kursa klausītājs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Kursa klausītāja pasūtījuma apstrādi.
 9. Kursa klausītājam ir pienākums izpildīt Kursa prasības atbilstoši Kursa apguves plānam, BVK studiju procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar akadēmiskā darba ētikas normām.
 10. Kursa klausītājam ir pienākums informēt BVK par vārda, uzvārda vai personas koda maiņu ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no attiecīgo izmaiņu izdarīšanas.
 11. Kursa klausītājam ir aizliegts pavairot, izplatīt un jebkādā veidā izmantot Kursa materiālus citiem mērķiem (nevis Kursa apguvei) bez BVK rakstveida piekrišanas. Kursa klausītājam ir aizliegts izpaust citām personām saņemto piekļuves informāciju (lietotājvārdu, paroli) BVK Kursu apguves sistēmai.
 12. Kursa klausītājam ir tiesības piedalīties BVK organizētajā Kursu novērtēšanā, aizpildot noteikta parauga BVK izsniegtas anketas.
 13. BVK ir tiesības ierobežot Kursu pieejamību personām no atsevišķām ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, kā arī gadījumos, kad Kursu pārdošana vai pakalpojumu sniegšana var būt normatīvo aktu pārkāpums šādas personas atrašanās valsts jurisdikcijā.
 14. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Kursa klausītājs no BVK ir saņēmis apstiprinājumu par Kursa iegādi.
 15. Puses ir tiesīgas lauzt šo līgumu, abpusēji par to vienojoties rakstveidā, kā arī vienpusēji, iepriekš rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz trīs darba dienas iepriekš.
 16. Kursa klausītājs zaudē 14 dienu atteikuma tiesības ar brīdi, kad piekļūst Kursa materiāliem (ielogojas Kursu apguves sistēmā ar BVK piešķirto lietotājvārdu un paroli). Izdarot pirkumu, Kursa klausītājs apliecina, ka apzinās atteikuma tiesību zaudēšanu ar piekļuves brīdi Kursa materiāliem. No Līguma spēkā stāšanās brīža līdz piekļuvei Kursa materiāliem Kursa klausītājs var izmantot 14 dienu atteikuma tiesības, brīvā formā rakstot e-pastu uz kursi@bvk.lv.
 17. Līdzēji tiek atbrīvoti no savstarpējām saistībām un atbildības par Līguma neizpildi, ja Līguma pienācīga izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kurus nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
 18. Par grozījumiem vai papildinājumiem šajā Līgumā BVK un Kursa klausītājs vienojas, parakstot atsevišķu Vienošanos, kas no tās parakstīšanas brīža kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
 19. Strīdi, kas radušies starp BVK un Kursa klausītāju šī Līguma izpildes gaitā, risināmi, pusēm savstarpēji vienojoties, vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Ja Kursa klausītāja dzīvesvieta ir ārpus Latvijas Republikas, tad strīdi piekritīgi Latvijas Republikas tiesām atbilstoši BVK juridiskajai adresei.
 20. Ja Kursu iegādājas juridiska persona, pēc atsevišķas vienošanās kā kursa klausītāji tiek noteikti konkrēti juridiskās personas darbinieki.
 21. BVK kontaktpersona papildu informācijas iegūšanai par Kursu, tā iegādes un apguves nosacījumiem ir Karlīna Kļaviņa, e-pasts kursi@bvk.lv.

 

 

 

Izvelne